Doğal gaz ithalatında yeni dönem başlıyor: Teklif, Meclis'e sunuldu

Okuma Süresi: 4 Dakika
Doğal gaz ithalatında yeni dönem başlıyor: Teklif, Meclis'e sunuldu
Doviz.com
08.03.2023 11:25

TBMM'ye sunulan kanun teklifiyle doğal gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilmesi hedefleniyor.

İstanbul Milletvekili İffet Polat ve 201 Milletvekilinin imzasıyla "Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" TBMM Başkanlığına sunuldu.

Kanun teklifinde, Türkiye’nin doğal gaz ticaret merkezi olma hedefleri doğrultusunda, doğal gaz piyasasında serbestleşme, rekabet ve ticaretin geliştirilmesinin büyük önem arz ettiği belirtildi.

Piyasada oyuncu sayısının artması ve tedarik imkânlarının çeşitlenmesiyle birlikte tüketicilerin güvenli, kaliteli ve daha uygun fiyatlı enerjiye erişim imkanlarının çoğalmış olacağı belirtilen teklifte,

"Türkiye doğal gaz piyasasında alım-satım yapacak yerli ve yabancı ticaret şirketlerinin güven duyacağı, objektif kurallara göre işletilen rekabetçi bir piyasa yapısı oluşturulması amaçlanmaktadır. Ayrıştırma uygulaması, şebeke alt yapıları ile tedarik çıkarlarının aym tarafta bulunmasını engellemek ve böylece piyasaya rekabetçi yeni girişlerin önünün açılması amacıyla oluşturulmuş bir kavramdır.

Ayrıştırma ile doğal gaz tedarik ve alt yapı faaliyetlerinin kurulan farklı tüzel kişiler eliyle yürütülmesinin sağlanması hedeflenmektedir. Diğer taraftan, piyasanın rekabete açılması ve serbestleşme hedeflerinin yanı sıra ülkemizin arz güvenliğinin temin edilmesi de büyük önem arz etmekte olup, bu kapsamda bazı tedbir ve hükümler önerilmektedir. Bu çerçevede, teklif ile 4646 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesinde uygulanamayan bazı hükümlerin değiştirilmesi, piyasada rekabetin ve serbest ticaretin temini için BOTAŞ’ın yeniden yapılandırılması hedefinin korunarak somutlaştırılması, arz güvenliğinin temini için ilave tedbir ve hükümler getirilmesi amaçlanmaktadır." denildi.

Yeşil OSB

Teklif ile yeşil OSB tanımı yapılarak yeşil dönüşümü hızlandırmak amacıyla, belirlenen kriterler çerçevesinde yeşil OSB'lerin TSE tarafından sertifikalandırılması ve yeşil OSB kriterlerini sağlamak için OSB’ler tarafından hazırlanan projelere kredi verilebilmesi yönünde düzenleme yapılıyor.

OSB’nin kuruluşunda yer alacak kurum ve kuruluşlann kapsamının genişletilmesi ile kurumsal ve finansal olarak daha güçlü OSB'lerin kurulması hedeflenmektedir.

OSB'lerin kuruluş aşamasındaki kaynak ihtiyaçlarını giderebilmesi İçin ön tahsis uygulaması düzenleniyor. OSB Terde parsel tahsis ve satışlarının şeffaflık ilkesi ve ikincil mevzuatta belirlenecek usul ve esaslara göre yapılması öngörülüyor.

Ayrıca, sanayi parseli arzını artırmak amacı ile sanayi planlı alanların ilgili idarelerin görüşü alınması ve imar planına esas jeolojik ve jeoteknik etüt yapılması kaydıyla yer seçimi işlemi prosedürü uygulanmadan OSB’ye dahil edilmesi ya da OSB olarak belirlenmesi, OSB içinde bulunan boş parsellerin üretime kazandırılması ve beraberinde sanayi yapılarının bulunduğu alanların OSB ilan edilerek planlı hale getirilmesi düzenleniyor.

OSB'lerin üst yapılı sanayi parseli satışına ve üstyapılı kiralamasına imkan sağlanıyor. Bu sayede, yerli ve yabancı yatırımcılar tarafından sıklıkla talep edilen OSB içinde fabrika binalarının kiralanması ve satın alınması mümkün olacak.

Teklifte "Öte yandan ülkemizde enerji sektöründe projelendirilen ve uygulanan çalışmalar, ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK ve diğer tüm paydaşlarla birlikte uyum ve eşgüdüm içerisinde başarıyla yürütülmektedir. Teklif ile enerji sektöründe uygulanan mevzuatta günün ve piyasa koşullarının değişmesi, yeni teknolojilerin hayata girmesi ve ilgili mevzuatın daha etkin ve verimli uygulanabilmesi amaç ve nedenleriyle bazı kanunlarda değişiklik yapılması öngörülmektedir." denildi.

Teklif ile, TENMAK'ın denetim ve inceleme faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için istihdamına acil ihtiyaç duyulan TENMAK denetçisi pozisyonuna genel bütçe ve özel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin müfettiş, denetçi, denetmen ve kontrolör kadro veya pozisyonlarında görev yapmış olanlardan atama yapılması öngörülüyor.

Lisanssız elektrik üretim tesisleri, altyapı tesisi kapsamına alınıyor

Ülkemiz genelindeki artan elektrik ihtiyacı da dikkate alınarak münhasıran madencilik faaliyetleri kapsamında ihtiyaç duyulan elektrik enerjisi tüketimini karşılamak amacıyla, 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun 14 üncü maddesi kapsamında kurulacak yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisleri, altyapı tesisi kapsamına alınıyor.

Teklif ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından verilen yetkiye dayanılarak yerine getirilmekte olan proje onay ve kabul işlemlerinin etkin, verimli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesine ilişkin personel ve kaynak kullanımı giderlerinin karşılanabilmesi ve bu giderlerin kamuya ilave yük getirmesinin önlenmesi öngörülüyor.

Ayrıca, şarj ağı işletmeci lisansının sona erdirilmesi ve iptali hususlarının EPDK tarafından belirlenebilmesi düzenlenmekte ve lisans iptali nedeniyle piyasaya giriş engeli getirilerek piyasada sağlıklı bir işleyişin sağlanması hedefleniyor.

6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununun geçici 6 ncı maddesi çerçevesinde; dağıtım şirketleri tarafından yapılan genel aydınlatmaya ilişkin tüketim miktarı ve bedellerinin gerçek durumu gösterip göstermediğine ilişkin TEDAŞ tarafından saha ve ofiste yürütülen denetim faaliyetlerinden kaynaklı yüksek gerilim tazminatı, arazi tazminatı, harcırah, fazla mesai ücretleri gibi personel giderleri ile konaklama, ulaşım vb. masraflar oluşması ve TEDAŞ’ın söz konusu madde kapsamındaki denetim faaliyetine ilişkin masrafları karşılayacak bütçe imkanlarının olmaması nedeniyle TEDAŞ’ın madde kapsamındaki denetim faaliyetlerine ilişkin tüm masraflarının Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanması düzenleniyor..

REKLAMI KAPAT X